Juhan Ross

Juhan_Ross.jpg

 

Juhan Ross 
14.08.1925 - 21.06.2002

 

Juhan Ross sündis 14. augustil 1925. a. Virumaal Aburi külas kooliõpetajate peres. Tema noorpõlveaeg langes Eesti jaoks tormiliste sündmuste ajajärku, millal tal tuli teha kogu eluks olulisi otsustusi juba väga noorelt. Õpingud Rakvere II Gümnaasiumis katkestas 1943. aasta novembris mobilisatsioon, millele järgnes pärast väljaõpet teenistus soomepoisina jalaväerügemendis JR 200. Rakvere Keskkool 1945. aastal hõbemedaliga lõpetatud, järgnes 1951. a. TRÜ teoreetilise füüsika eriala diplom akadeemik A. Kipperi põhijuhendamisel. Ülikool õnnestus Juhan Rossil lõpetada läbi raskuste tolleaegse KGB ja parteiorganite vastutöötamise tõttu. Füüsiku-teoreetikuna suunati ta tööle Tartu Aktinomeetriajaama nooremteaduriks. Ehkki sellist suunamist oleks võinud tõlgendada kui karistust, avaldus J. Rossi talent kiiresti just sel ametikohal. Noore andeka mehena viis Juhan Ross ennast kiiresti kurssi aktinomeetria probleemidega ja sai tuntuks nii oma tööde kui ka energilise ja aktiivse esinemisega teadusnõupidamistel. Tänu tema aktiivsele tegutsemisele omandas Tartu Aktinomeetriajaam kiiresti tuntuse oma kvaliteetsete andmete poolest (ja on seda praegusajani), aktinomeetriajaama baasil tekkis aga J. Rossi initsiatiivil ja juhtimisel Füüsika ja Astronoomia Instituudi atmosfäärifüüsika sektor.

Juhan Rossi esialgseks peamiseks uurimisteemaks olid aktinomeetrilised riistad ja mõõtmismetoodika, mille tulemuste põhjal ta kaitses 1956. a. kandidaadiväitekirja Leningradis Geofüüsika Peaobservatooriumis. Kuuekümnendatel aastatel kerkis J. Rossi ja tema juhitava atmosfäärifüüsika sektori uurimistemaatikas seniste päikesekiirguse ja atmosfääriuuringute kõrvale päevakorda taimkatte kiirgusrežiim. Viimasest omakorda kasvasid välja taimkatte struktuuri, fotosünteesi ja produktiivsuse uurimisteemad ning hiljem süvauuringud taimelehe fotosünteesi ja taimefüsioloogia alal. Doktoriväitekirja kaitses Juhan Ross optika alal 1972. a. Tartu Ülikoolis, professoriks valiti 1978. a.

Just taimkatte kiirgusrežiimi alal on J. Rossi tööd leidnud maailmas kõige enam tunnustust. Väga viljakaks on osutunud tema idee kujutada taimkatet kui sumedat optilist keskkonda ja rakendada kiirgusrežiimi teoreetiliseks kirjeldamiseks taimkattes astronoomiast, atmosfäärifüüsikast ja neutronite füüsikast tuntud kiirguslevivõrrandit. J. Rossi monograafia taimkatte kiirgusrežiimist, mis anti venekeelsena välja 1975. a. Leningradis ja ingliskeelsena 1981. a. Hollandis, on kujunenud taimkatte kiirguslevi tunnustatud käsiraamatuks ja õppematerjaliks kogu maailmas. J. Rossi tööd said ka lääneriikides tuntuks, ehkki talle endale ei antud pika aja jooksul võimalust osaleda sealsetel teadusnõupidamistel. Tema tuletatud teoreetilisi valemeid kasutatakse praegugi NASA kosmoseprogrammide andmetöötluses. Kokku on J. Ross kuue teadusliku monograafia ja tublisti enam kui saja teadusliku artikli autor või kaasautor. Tema avaldatud tööde temaatika spekter on väga lai, mis annab tunnistust J. Rossi laiast silmaringist ja teaduslikest huvidest.

Taimkatte kiirguslevi temaatikast on välja kasvanud ka praegu Tartu Observatooriumis viljeldavad taimkatte kaugseire ja energiametsade uurimine, milline oli J. Rossi viimaste aastate peamiseks uurimisteemaks, kus ta jätkas väga aktiivset ja produktiivset teadustööd ka küpses eas.

Juba noore teadlasena oskas Juhan Ross kujundada enda ümber võimeka kollektiivi ning luua sidemed tollase N. Liidu juhtivate aktinometristide ja atmosfäärifüüsikutega. Juhan Ross oli tuntud ja tunnustatud teadlane ja teaduse organiseerija nii kodu- kui ka välismaal. Nii näiteks oli ta algatajaks unikaalsetele fütoaktinomeetria ekspeditsioonidele nii Eestis, Moldaavias kui ka Tadžikistanis kuuekümnendatel aastatel, algatajaks Soome ja N. Liidu koostööprojektile männimetsade produktiivsuse uurimiseks (1980-1990) ning populaarsele üleliidulisele seminarile PUM (pogoda, urožai, matematika). J. Ross valiti 1988. a. Vene Põllumajandusteaduste Akadeemia akadeemikuks, 1993. a. Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks. Ta on valitud Joensuu Ülikooli audoktoriks (1989), oli (1967-1990) ajakirja "Photosynthetica" ja alates 1988. a.-st ajakirja "Agricultural and Forest Meteorology" toimetuse kolleegiumi liige.

Liialdamata võib väita, et Juhan Rossiga algas eesti kaasaegne atmosfäärifüüsika. Juhan Rossi poolt juhitud teaduskollektiivist on välja kasvanud hulk Eestis ja ka rahvusvaheliselt tuntud teadlasi ja nende kõigi kujunemisel on tal olnud suur panus. Õigustatult tuntakse tartu biogeofüüsikute koolkonda just selle rajaja Juhan Rossi järgi.

Juhan Ross suri 21. juunil 2002 Tartus, maetud Väike-Maarja vanale kalmistule.

 


Bibliograafia:

A. Raamatud / Books 7

B. Teadusartiklid / Scientific papers 125

C. Ülevaateartiklid / Reviews 21

D. Konverentside teesid / Conference abstracts 69

E. Populaarteaduslikud artiklid / Popular papers 25

F. Varia 12

GVenekeelsed publikatsioonid / Russian publications

_____________________________

 

 

A. RAAMATUD / BOOKS

Bikhele Z.N., Moldau Kh.A.Ross Yu.K. Mathematical Modeling of Plant Transpiration and Photosynthesis under Conditions of Insufficient Soil Moisture. NASA Technical Translation NASA TT-20919, Washington D.C., 1991, 327 pp.

Ross J. The radiation Regime and Architecture of Plant Stands. The Hague-Boston-London: Dr. W.Junk Publishers, 1981, 391 pp.

Myneni R.B., Ross J. (Eds). Photon-Vegetation Interactions. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 1991, 565 pp.

Hari P., Ross J., Mecke M. (Eds). Production Process of Scots Pine: Geographical Variation and Models. Acta Forestalia Fennica, 1996, 254, 121 pp.

 

 

B. TEADUSLIKUD ARTIKLID / SCIENTIFIC PAPERS

1965

Ross J. The radiative transfer equation with consideration of the statistics of the medium. - Union Geod. et Geoph. Intern. Monogr., no 28, Paris Symposium on Radiation Processes in the Atmosphere, Paris, 1965, 12-13.

 

1967

Budagovskii A.I., Ross J.K. Principles of the quantitative theory of photosynthesis by crop stands. - In: Photosynthesis of Productive Systems, Israel Progr. of Sci. Translat. Jerusalem, 1967, 37-43.

Tõlgitud jaapani keelde. Translated into Japanese.

Ross J. The role of the solar radiation in the photosynthesis of crops. - In: Photosynthesis of Productive Systems, Israel Progr. of Sci. Translat. Jerusalem, 1967, 44-52.

Tõlgitud jaapani keelde. Translated into Japanese.

Ross J.K., Vlasova M.P. Biometric characteristics of a maize stand and the dynamics of its development. - In: Photosynthesis of Productive Systems, Israel Progr. of Sci. Translat. Jerusalem, 1967, 60-74.

Tõlgitud jaapani keelde. Translated into Japanese.

Ross J., Nilson T. The vertical distribution of biomass in crop stands. - In: Photosynthesis of Productive Systems, Israel Progr. of Sci. Translat. Jerusalem, 1967, 75-85.

Tõlgitud jaapani keelde. Translated into Japanese.

Ross J., Nilson T. The spatial orientation of leaves in crop stands and its determination. - In: Photosynthesis of Productive Systems, Israel Progr. of Sci. Translat. Jerusalem, 1967, 86-99.

Tõlgitud jaapani keelde. Translated into Japanese.

 

 

1970

Niilisk H., Nilson T., Ross J. Radiation in plant canopies and its measurement. - In: Prediction and Measurement of Photosynthetic Productivity. Ed. I. Šetlik. Wageningen: Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1970, 165-177.

Ross J. Mathematical models of photosynthesis in a plant stand. - In: Prediction and Measurement of Photosynthetic Productivity. Ed. I. Šetlik. Wageningen: Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1970, 29-45.

 

1971

Ross J., Mägi H. A calculation method for determining the leaf area and its vertical distribution in the barley crop. - In: Estonian Contributions to the International Biological Programme III. Tartu, 1971, 101-112.

 

1975

Ross J. Radiative transfer in plant communities. - In: Vegetation and the Atmosphere. Vol. 1. Principles. Ed. J.L. Monteith. London, New York, San Francisco: Acad. Press, 1975, 13-55.

Ross J., Nilson T. Radiation exchange in plant canopies. - In: Heat and Mass Transfer in the Biosphere. Part I. Transfer Processes in the Plant Environment. Eds. D.A.de Vries N.H. Afgan. Washington, D.C.: Scripta Book Company, 1975, 327-336.

 

1977

Ross J. Radiation conditions in the plant stand. - In: Biophysikalische Analyse pflanzlicher Systeme. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1977, 115-119.

Ross J. Simulation of the plant stand production. - Phytotronic Newsletter, 1977 16, 15-18.

Unger K., Ross J. Biophysikalische Analyse pflanzlicher Systeme. - In: Biophysikalische Analyse pflanzlicher Systeme. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1977, 11-15.

 

1982

Nilson T.A., Anton J.A., Aplei V.B., Kõdar J.J., Ross V.A., Ross J.K. Cereal maturation monitoring by remote optical sensing. - Sov. J. Remote Sensing, 1982, 1, 53-62.

 

1983

Kanevskii V.A., Ross Yu.K. Effect of the architecture of a conifer on directional distribution of its reflectance: a Monte-Carlo simulation. - Sov. J. Remote Sensing, 1985, 3, 659-663.

Kanevskii V.A., Ryazantsev V.F., Shelyag-Sosonko Yu.R., Ross Yu.K. Studying vegetational architecture by laser sensing of hot spots. - Sov. J. Remote Sensing, 1985, 3(5), 803-808.

Ross Y.K., Egorov V.V. Methodological aspects of aerospace remote sensing of vegetation in the optical band. - Sov. J. Remote Sensing, 1985, 3, 2, 246-254.

Salminen R., Nilson T., Hari P., Kaipiainen L., Ross J. A comparison of different methods for measuring the canopy light regime. - J. Appl. Ecol., 1983, 20, 3, 897-904.

 

1984

Hari P., Nilson T., Salminen R., Kaipiainen L., Korpilahti E., Ross J. Nonlinear dependence of photosynthetic rate on irradiance and its consequences for estimates of the amount of saccharides formed. - Photosynthetica, 1984, 18, 1, 28-33.

 

1985

Kuusk A., Anton J., Nilson T., Peterson U., Ross K., Ross J., Savikhin A. Reflection indicatrices of vegetation covers. - Sov. J. Remote Sensing, 1985, 4, 5, 802-813.

Ross J.K., Marshak A.L. A Monte Carlo procedure for calculating the scattering of solar radiation by plant canopies. - Sov. J. Remote Sensing, 1985, 4, 5, 783-801.

Hari P., Kaipiainen L., Korpilahti E., Mäkelä A., Nilson T., Oker-Blom P., Ross J., Salminen R. Structure, radiation and photosynthetic production in coniferous stands. - Research Notes. University of Helsinki, Dept. of Silviculture, Helsinki, 1985, 54, 233 p.

1986

B81. Oker-Blom P., Kotisaari A., Kellomäki S., Ross J., Smolander H. Crown projection area of young Pinus sylvestris: a model and its test. - Scand. J. For. Res., 1986, 1, 67-74.

B82. Ross J., Kellomäki S., Oker-Blom P., Ross V., Vilikainen L. Architecture of Scots pine crown: phytometrical characteristics of needles and shoots. - Silva Fennica, 1986, 20, 2, 91-105.

 

1987

Anton Ya.A., Ross Yu.K. Emissivity of a vegetation-soil system. - Sov. J. Remote Sensing, 1990, 7, 859-869.

Peterson U., Ross J. A cataloque of optical properties of vegetation in Estonia. - In: The Plant Cover of the Estonian SSR. Flora, vegetation and ecology. Eds. L. Laasimer, T. Kull. Tallinn: Valgus, 1987, 84-95.

Ross J.K., Marshak A.L. Monte-Carlo estimation of the canopy architecture effect on canopy reflection. - Sov. J. Remote Sensing, 1990, 7, 4, 726-739.

Ross J.K., Marshak A.L. Monte-Carlo analysis of the spectral radiance of vegetation cover as a function of lighting conditions. - Sov. J. Remote Sensing, 1990, 7, 2, 346-360.

Ross J., Nilson T., Kõdar J., Safina N., Makke A., Ross V., Roostalu H. Odrakülvi struktuuri, optiliste omaduste ja saagikuse vahelistest seostest. - Kogumik: Teaduse saavutusi ja eesrindlikke kogemusi põllumajanduses, Tallinn, 1987, 5, 25-29.

Smolander H., Oker-Blom P., Ross J., Kellomäki S., Lahti T. Photosynthesis of a scots pine shoot: test of a shoot photosynthesis model in a direct radiation field. - Agric. and Forest Meteorology, 1987, 39, 1, 67-80.

 

1988

Ross J.K., Marshak A.L. Calculation of canopy bidirectional reflectance using the Monte Carlo method. - Remote Sens. Environ., 1988 24, 2, 213-225.

 

1989

Myneni R.B., Ross J., Asrar G. A review on the theory of photon transport in leaf canopies. - Agric. and Forest Meteorology, 1989, 45, 1-153.

Ross J. The stomatal resistance, transpiration and photosynthesis under soil moisture deficit conditions. A model approach. - In: Proc. Workshop on Stomatal Resistance Formulation and its Application to Modeling of Transpiration, Pennsylvania State Univ., April 10-17, 1989. Ed. J.J.Prince. Agric. Service Dept. Agric. U.S., 1989, 121-127.

Ross J.K., Marshak A.L. The influence of leaf orientation and the specular component of leaf reflectance on the canopy bidirectional reflectance. - Remote Sens. Environ., 1989, 27, 3, 251-260.

 

1990

 

Ross J. Kas Eesti kliima on muutumas? - Kogumik: Tartu kliima ja selle muutumine viimastel kümnenditel. Tartu, 1990, 175-182.

Ross J., Marshak A. Information content of canopy BDRF: a Monte Carlo approach. - In: 10th Annual Int. Geosci. and Remote Sens. Symp. IGARSS'90. Remote Sens. Science for the Nineties, May 20-24, 1990, University of Maryland, 1990, III, 1743-1745.

 

1991

Ross J., Marshak A. Influence of the crop architecture parameters on crop BRDF: a Monte Carlo simulation. - In: Proc. 5th Int. Coll. Physical Measurement and Signatures in Remote Sensing, Jan 14-18, 1991, Courchevel, France, 1991, 357-360.

Ross J., Marshak A. Laser tomography for the studies of the crop structure. - In: IGARSS'91. Remote Sensing: Globe Monitoring for Earth Managements. June 3-6, 1991, Helsinki Univ. Techn. Espoo, 1991, IV, 1921-1922.

Ross J., Marshak A. Monte Carlo methods. - In: Photon-Vegetation Interactions. Applications in Optical Remote Sensing and Plant Ecology. Eds. R.B. Myneni, J. Ross. Berlin: Springer Verlag, 1991, 441-467.

 

1993

Foken Th., Gerstmann W., Richter S.H., Wichura B., Baum W., Ross J., Sulev M., Mölder M., Tsvang L.R., Zubkovskii S.L., Kukharets V.P., Aliguseinov A.K., Perepelkin V.G., Zelený J. Study of the energy exchange processes over different types of surfaces during TARTEX-90. - DWD Abteiling Forschung. Arbeitsergebnisse no.4, 1993, 1-34.

 

1994

Ross J., Meinander O., Sulev M. Spectral scattering properties of Scots pine shoots and needles. - In: IGARSS'94. Int. Geosci. and Remote Sens. Symp., August 8-12, 1994, Calif. Inst. Technol. Pasedana, Calif. USA, 1994, II, 1451-1454.

Kanevski V.A., Ross J., Kochubey S.M., Tshadchina T. Laser remote sensing vegetation. - In: Advances in Bioclimatology. Ed. G. Stanhill. Berlin: Springer Verlag, 1994, 3, 91-124.

 

1995

Ross J. Inimkonna tulevikust. - Akadeemia, 1995, 6, 1234-1242.

 

1996

Koppel A., Perttu K., Ross J. Estonian energy forest plantations - General information. - In: Short Rotation Willow Coppice for Renewable Energy and Improved Environment. Proc. joint Swedish-Estonian seminar, Sept 24-26, 1995. Eds. K. Perttu, A. Koppel. Swedish Univ. Agric. Sci. Uppsala, Report 57, 1996, 15-24.

Nikinmaa E., Kaipiainen L., Mäkinen M., Ross J., Sasonova T. Geographical variation in the regularities of woody structure and water transport. - In: Production Processes of Scots Pine: Geographical Variation and Models. Eds. P. Hari, J. Ross, M. Mecke. Acta Forestalia Fennica, 1996, 254, 49-78.

Ross J., Koppel A., Roostalu H. Kas pajuistandikel on Eestis perspektiivi energiametsana. - Põllumajandus, 1996, 11, 15-19.

Ross J., Ross V. Leaf and stem area and their vertical distribution in willow stands. - In: Short Rotation Willow Coppice for Renewable Energy and Improved Environment. Proc. joint Swedish-Estonian seminar, Sept 24-26, 1995. Eds. K. Perttu, A. Koppel. Swedish Univ. Agric. Sci. Uppsala, Report 57, 1996, 33-50.

Ross J., Ross V. Phytometrical characteristics of the willow plantation at Tõravere. - In: Short Rotation Willow Coppice for Renewable Energy and Improved Environment. Proc. joint Swedish-Estonian seminar, Sept 24-26, 1995. Eds. K. Perttu, A. Koppel. Swedish Univ. Agric. Sci. Uppsala, Report 57, 1996, 133-145.

Ross J., Sulev M., Saarelaid P. Solar radiation measurements within the willow plantation at Tõravere. - In: Short Rotation Willow Coppice for Renewable Energy and Improved Environment. Proc. joint Swedish-Estonian seminar, Sept 24-26, 1995. Eds. K. Perttu, A. Koppel. Swedish Univ. Agric. Sci. Uppsala, Report 57, 1996, 123-132.

Ross J., Stenberg P., Berniger F., Hari P. The influence of shoot architecture on photosynthesis. - In: Production Processes of Scots Pine: Geographical Variation and Models. Eds. P. Hari, J. Ross, M. Mecke. Acta Forestalia Fennica, 1996, 254, 33-38.

Sulev M., Ross J. Conversion factor between global solar radiation and photosynthetic active radiation. - In: Short Rotation Willow Coppice for Renewable Energy and Improved Environment. Proc. joint Swedish-Estonian seminar, Sept 24-26, 1995. Eds. K. Perttu, A. Koppel. Swedish Univ. Agric. Sci. Uppsala, Report 57, 1996, 115-121.

 

1997

Nilson T., Ross J. Modeling radiative transfer through forest canopies: implications for canopy photosynthesis and remote sensing. - In: The Use of Remote Sensing in the Modeling of Forest Productivity. Eds. H.L. Gholz, K. Nakane, H. Shimoda. Dordrecht: Kluwer Acad. Publ., 1997, 23-60.

Ross J., Koppel A. Energiavõsa, bioenergia varud ja Eesti energiaprogrammi teoreetilised alused. - Turvas, 1997 1/2, 31-35.

Ross J., Sulev M. Radiative transfer in coniferous trees. - Journal of Remote Sensing, Beijing, 1997, 1, Suppl., 9-10.

 

1998

Ross J., Ross V. Statistical description of the architecture of a fast growing willow coppice. - Agric. and Forest Meteorology, 1998, 91, 1-2, 23-37.

Ross J., Sulev M., Saarelaid P. Statistical treatment of the PAR variability and its application to willow coppice. - Agric. and Forest Meteorology, 1998, 91, 1-2, 1-21.

 

2000

Koppel A., Ross J. Energia biomassist. - Kogumik: Teadus Ühiskonnale. Eesti Teaduste Akadeemia seminari materjalid 3.12.1999. Tallinn 2000, 38-43.

Ross J., Mõttus M. Statistical treatment of sunfleck length inside willow coppice. - Agric. and Forest Meteorology, 2000, 104, 215-231.

Ross J., Mõttus M. Statistical treatment of umbra length inside willow coppice. - Agric. and Forest Meteorology, 2000, 100, 2-3, 89-102.

Ross J., Ross V., Koppel A. Estimation of leaf area and its vertical distribution during growth period. - Agric. and Forest Meteorology, 2000,101, 3-4, 237-246.

Ross J., Sulev M. Sources of errors in measurements of PAR. - Agric. and Forest Meteorology, 2000, 100, 2-3, 103-125.

Sulev M., Ross J. Experimental study of statistical characteristics of plant canopy radiation regime. In: Observing Land from Space: Science, Customers and Technology. Eds. M.M. Verstraete et al. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000, 187-200.

Sulev M., Ross J., Maasik E.-M. Instruments and methods for the ground-level reflectance measurement of solar radiation, albedo and net radiation. In: Observing Land from Space: Science, Customers and Technology. Eds. M.M. Verstraete et al. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000, 243-256.

 

2001

Mõttus, M., Ross, J., Sulev, M. Experimental study of ratio of PAR to direct integral solar radiation under cloudless conditions. - Agric. and Forest Meteorol., 2001, 109, 161-170.

 

 

 

 

C. ÜLEVAATEARTIKLID / REVIEWS

1959

Ross J. Meteoroloogia-alase uurimistöö olukorrast ja perspektiividest meie vabariigis. - Eesti Loodus, 1959, 3, 131-135.

 

1967

Ross J. Päikese kiirgus, fotosüntees ja suured saagid. - Kogumik: Päike, maa ja atmosfäär. ENSV TA Loodusuurijate Selts, Tartu, 1967, 130-141.

 

1972

Ross J. Põllukultuuride saagikuse matemaatilisest modelleerimisest. - Kogumik: Aktuaalset põllumajanduses. Koost. H. Kiik. Tallinn: Valgus, 1972, 34-39.

Ross J. Topic of problems in phytoactinometry. - In: Proceedings of the International Radiation Symposium, May 26 - June 2 1972, Sendai, Japan. 1972, 158-163.

 

1982

Ross J. Põllukultuuride produktsiooniprotsessi matemaatilisest modelleerimisest. - Kogumik: Teravilja saagikuse suurendamise bioloogilisi probleeme. ENSV TA Eksperimentaalbioloogia Instituut, Tallinn, 1982, 64-79.

 

1984

Ross J. Põllukultuuride produktsiooniprotsessi matemaatilise modelleerimise tänapäeva seis. - Kogumik: Teooria ja mudelid eluteaduses. ENSV TA LUS, Tartu, 1984, 187-192.

 

1990

Ross J. Nelikümmend aastat Tartu-Tõravere aktinomeetriajaama. - Kogumik: Tartu kliima ja selle muutumine viimastel kümnenditel. Tartu, 1990, 9-23.

 

1994

Ross J., Einasto J. Eesti teaduse olukord. - Postimees, 7. nov. 1994.

 

1995

Ross J. Atmospheric physics at Tõravere Observatory in 1964-1994. - In: Meteorology in Estonia in Johannes Letzmann's Time and Today. Eds. H. Eelsalu, H. Tooming. Tallinn: Estonian Ac d. Publ., 1995, 74-89.

1997

Ross, J. Present status and perspectives of remote sensing vegetation. - Journal of Remote Sensing, 1997, 1, Suppl., 1-2.

 

 

D. KONVERENTSIDE TEESID / CONFERENCE ABSTRACTS

1961

Ross J. Rahvusvahelise Geofüüsika Aasta tulemustest. - Kogumik: VI Eesti Loodusuurijate päeva ettekannete teesid. Loodusuurijate Selts ENSV TA juures, Tartu, 1961, 63-64.

 

1963

Ross J. Põllumajanduslike kultuuride fotosünteesi ja kiirgusre iimi matemaatiline teooria. - Kogumik: Teadusliku konverentsi "Kaasaegne matemaatika ja tema rakendusalad" ettekannete teesid. TRÜ, ENSV TA Loodusuurijate Selts, Tartu, 1963, 3-4.

 

1968

Ross J. Inimene ja atmosfäär. - Kogumik: IV teaduslik-pedagoogilise konverentsi "Täppisteadused ja haridus" ettekannete resümeed. TRÜ, ENSV TA Loodusuurijate Selts, ENSV Haridusministeerium, 1968, 5.

 

1975

Ross J. Simulation of plant stand production process. - In: Abstracts of the papers presented at the XII International Botanical Congress, July 2-10, 1975. Leningrad: Nauka, 1975, 411.

Ross J., Sulev M. A four-channel spectrophotometer with high spatial resolution for distant indication of vegetation and the experience of its application - In: Abstracts of the papers presented at the XII International Botanical Congress, July 2-10, 1975. Leningrad: Nauka, 1975, 165.

 

1986

Ross J., Nilson T., Kõdar J., Safina N., Makke A., Ross V., Roostalu H. Odrakülvide struktuuri, optiliste omaduste ja saagikuse vahelistest seostest. - Kogumik: Põllumajanduskultuuride viljelemise intensiiv-tehnoloogia küsimusi. 4. apr. 1986. a. toimunud Vabariikliku teadusliku konverentsi teesid. EPA Agronoomiateaduskond, Tartu, 1986, 17-18.

 

1989

Ross J. Taimkatte produktsiooniprotsessi matemaatiline modelleerimine. - Kogumik: Eesti vabariikliku IV taimefüsioloogia konverentsi teesid, 28.-29. dets. 1989. Tartu Ülikool, Tartu, 1989, 40-41.

 

1991

Ross J., Russak V. Eesti kiirguskliimamuutumine aastail 1950-1990 ja selle võimalikud ökoloogilised tagajärjed. - Kogumik: Kaasaegse ökoloogia probleeme. Ökoloogia ja energeetika. Eesti V ökoloogiakonverentsi teesid. 24.-26. apr. 1991. Tartu, 1991, 151-152.

1993

Ross J., Kirt E., Koppel A., Kull K. Swedish-Estonian energy forest project. -In: Energy, Environment and Natural Resources Management in the Baltic Sea Region - 4th Intern. Conf. on System Analysis. Eds. Mander Ü., Fenger J., Oja T., Mikk M.: Nordiske Seminar-og Arbijds rapporter, 1993, 653, 103-104.

 

1994

Koppel A., Kirt E., Kull K., Lasn R., Noormets A., Roostalu H., Ross J. Ross V., Sulev M. Eesti energiametsa projekt. - Kogumik: Kaasaja ökoloogia probleemid. Alalhoidlik areng ja looduskeskne elulaad. Eesti VI ökoloogiakonverents, 24.-26. apr. 1994. 1994, 62-65.

 

1995

Ross J. Atmosfäärifüüsika Tõravere observatooriumis. - Kogumik: Johannes Letzmanni tööle ja 110. sünniaastapäevale pühendatud meteoroloogia konverentsi ettekannete kokkuvõtted. ELUS, Tallinn, 1995, 9.

Ross J. Influence of the soil and root system characteristics on plant transpiration. - In: Annales Geophysicae Suppl. II to Volume 13, Part II. European Geophysical Soc., 1995, C304.

Ross J., Bichele S., Moldau H. Mulla ja juurte karakteristikute mõju taime transpiratsioonile ja fotosünteesile mudelarvutuste põhjal. - Kogumik: Juureökoloogia seminari teesid, Tartu 12. juuni 1995. Tartu Ülikool, Tartu 1995, 58-59.

Ross J., Sulev M.Statistical characteristics of the radiation field inside the willow energy forest. - In: Caring for the Forest: Research in a Changing Wrold. Abstracts of Invited Papers. IUFRO XX World Congress, 6-12 August 1995, Tampere, Finland. 1995, p.29.

 

1996

Koppel A., Muiste P., Roostalu H., Ross J., Tullus H. Short rotation forestry in Estonia: challenging interface between agriculture and forestry.- In: IALE International Conference "Perspectives of Rural Landscapes in Europe", 2-23 June 1996, Pärnu, Estonia. Abstracts. 1996, 61-62.

Ross J. Statistical characteristics of the photosynthetically active radiation (PAR) inside the plant canopy. - In: Miedzynarodowe Seminarium Fitoaktynometrii, 27 wrzesnia 1996, Pu awy, Poland. Abstracts. 1996, 52-53.

Ross J., Sulev M. Radiative transfer in coniferous trees. - In: International Workshop: Multiangular Remote Sensing: Measurements, Models, Applications, 13-18 September 1996, Beijing, China. Abstracts. 1996, 4-5.

Ross J., Veismann U. Globaalsed ja kohalikud osooniprobleemid. - Kogumik: Eesti Teadlaste Kongress, 11.-15. august 1996.a., Tallinn. Ettekannete teesid. Tallinn: TA Kirjastus, 1996, 145.

 

1997

Ross J. Present status and perspectives of remote sensing of vegetation. - Journal of Remote Sensing, 1997, Vol. 1, Suppl., 1-2.

Ross J., Sulev M. Experimental study of the statistical characteristics of the plant canopy radiation regime. - In: Abstracts of the Workshop "Optical Remote Sensing of Terrestrial Surfaces: New Sensors, Advanced Algorithms, and the Opportunity for Novel Applications", 17-19 September 1997, Tuusula, Finland. Eds. Peltoniemi J.I., Verstraete M.M., Pinty, B. 1997, 1-5.

Ross J., Sulev M. Radiative transfer in coniferous trees. - Journal of Remote Sensing, Beijing, 1997, Vol. 1, Suppl., 9-10.

Ross J., Sulev M. Instruments and methods for the ground-level reference measurement of the reflected solar radiation, albedo and net radiation. - In: Abstracts of the Workshop "Optical Remote Sensing of Terrestrial Surfaces: New Sensors, Advanced Algorithms, and the Opportunity for Novel Applications", 17-19 September 1997, Tuusula, Finland. Eds. Peltoniemi J.I., Verstraete M.M., Pinty, B. 1997, 26.

 

1999

Ross, J., Ross, V. Dynamical structure of the willow coppice (Salix viminalisi) at Tõravere, Estonia, during the growth cycle 1994-1997. - In: IUFRO Workshop on Canopy Dynamics and Forest Management - A Missing Link? August 1-11, 1999 in Estonia, Finland and Sweden. Workshop Abstracts. 1999, 9-10.

 

 

 

 

E. POPULAARTEADUSLIKUD ARTIKLID / POPULAR PAPERS

Ross J. Rahvusvahelise geofüüsika-aasta ettevalmistamisest Tartus. - Edasi, nr. 257(2440), 28.dets. 1956.

Ross J. Rahvusvahelise Geofüüsika Aasta läbiviimisest. - Abiks agitaatorile, 1957, 13, 28-32.

Ross J. Rahvusvahelisest Geofüüsika Aastast. - Kogumik: ENSV TA Loodusuurijate Seltsi täppisteaduste sektsiooni esimene konverents. Tartu, 1959, 40-57.

Ross J. Inimene ja atmosfäär. - Noorte Hääl, 21. september 1965.

Ross J. Põllukultuuride saagikuse matemaatilisest modelleerimisest. - Aktuaalset Põllumajanduses 1972. Tallinn: Valgus, 1972, 34-39.

Ross J. Päikesekiirgus ja ilmaennustus. - Edasi, nr. 253(6942), 26.okt. 1972.

Ross J. Die Photosynthese im matematischen Modell. - Ideen der exakten Wissen, 1973, 4, 252-260.

Ross J. Photosyntheses. - Bild der Wissenschaft, 1973, 5, 514-522.

Ross J. Taime kasvufunktsioonid saagi kujunemise iseloomustajana. - Aktuaalset põllumajanduses 1973. Tallinn: Valgus, 1973, 41-46.

Ross J. Matemaatika atmosfäärifüüsikute teenistuses. - Kogumik: Koolimatemaatika VI. Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, 1977, 18-19.

Ross J. Taimkatte kaugseire. - Eesti Loodus, 1988, 1, 2-9.

Ross J. Taimkatte kaugseire Tõravere observatooriumis. - Eesti Loodus, 1988, 2, 66-73.

Ross J. Inimkond teelahkmel. - Edasi, nr. 63(11890), 16.märts 1989.

Koppel A., Ross J. Energiametsad kasvavad ka Eestis! - Eesti Loodus, 1994, 5, 130-132.

Ross J., Koppel A. Energiametsa uurimise Eesti-Rootsi projekt. - Riigi Energiaameti Infoleht, 1994, 6, 10-11.

Ross J., Koppel A. Energiavõsa, bioenergia varud ja Eesti energiaprogrammi teoreetilised alused. - Kogumik: Energiavõsa - kasvatamine ja kasutamine. 28.veebr.-1.märtsil 1994 Tõraveres toimunud konverentsi materjalid. Eesti TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, Tartu, 1994, 14-21.

Ross J., Ross V., Sulev M., Koppel A., Kull K., Noormets A., Kirt E., Roostalu H. Eesti-Rootsi koostöö energiametsa uurimisel. - Kogumik "Mets ja inimene". Toim. Muiste L., Muiste P. Tartu-Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1996, 105-124.

Koppel A., Ross J. Energia biomassist - teadusuuringutest praktilise kasutuseni. - Kogumik: XX Eesti Loodusuurijate Päev "Eesti loodusuurimine uue sajandi vahetusel", 28.-29. juuni 1997, Tartu-Kääriku. Toim. Puura I. Tartu:Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1997, 47-51.

Ross J. Energiamets Eestis. - Infoleht "Loodus ja Meie", 1997, nr. 32/33.

Ross, J. Kuhu lähed, inimene? Ökoloogia moraalsed aspektid. - Sirp, nr. 5, 6. veebr. 1998.

Ross, J. Kuhu lähed, inimene? Ökoloogiline kriis. - Sirp, nr. 6, 18. veebr. 1998.

Ross, J. Maakera, biosfäär ja ökoloogiline katastroof. - Kogumik: Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering, Looduskaitsealaseid töid VI, Tartu, 1998, 18-30.

Ross, J. Ökoloogiline katastroof. Eesti ja maailma tulevik. - Tartumaa Teataja, 1998, nr.2-4.

 

 

F. VARIA

Ross J. (kuulub autorite kollektiivi). Füüsika ja geofüüsika märksõnastik. ENE täppisteaduste teaduslik toimetus. Tallinn: Valgus, 1982, 55 lk.