TÜ Tartu observatooriumi nõukogu

Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi nõukogu määrab instituudi arenguprioriteedid; otsustab instituudi õppe- ning teadus- ja arendustöö küsimusi; algatab õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise; kinnitab instituudi eelarve ja jälgib selle täitmist; valib instituudi lektorid, assistendid, õpetajad, vanemteadurid, teadurid ja nooremteadurid; võtab seisukoha instituudi professorite, dotsentide ja juhtivteadurite kandidaatide suhtes; otsustab doktorikraadide andmise ülikoolis kehtivas korras senati kinnitatud õppekavade alusel; moodustab instituudi teadusosakonnad jt töökorralduslikud üksused; kehtestab nõukogu kodukorra; vastutab õppetöö ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamise eest ning esitab loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogule vajalikud aruanded; otsustab muid ülikooli põhikirjaga või teiste õigusaktidega tema pädevusse antud küsimusi.

Tartu observatooriumi nõukogu koosseis

1. Ametikohajärgsed liikmed:
Anu Reinart, instituudi direktor, nõukogu esimees,
Anna Aret, teadur, tähefüüsika osakonna juhataja,
Antti Tamm, vanemteadur, galaktikate füüsika ja kosmoloogia osakonna juhataja,
Mait Lang, vanemteadur, kaugseire osakonna juhataja,
Riho Vendt, vanemteadur, kosmosetehnoloogia osakonna juhataja

2. Akadeemiliste töötajate esindajad:
Taavi Tuvikene, teadur,
Laurits Leedjärv, vanemteadur,
Lea Hallik, vanemteadur,
Erko Jakobson, vanemteadur,
Jan Pisek, vanemteadur

3. Nimetatud liikmed:
Elmo Tempel, vanemteadur Tartu observatoorium,
Andi Hektor, vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut,
Jaan Praks, dotsent, Aalto Ülikool

4. Üliõpilaste esindajad:
Hendrik Ehrpais, doktoriõpe,
Maarja Kruuse, doktoriõpe

Nõukogu koosseisu volitused algavad 01.07.2018 ja kehtivad kuni 30.06.2021. Üliõpilaste esindajate volitused algavad 01.07.2018 ja kehtivad kuni 30.06.2019. Nõukogu koosseis on kinnitatud loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaani 14.06.2018 korraldusega nr nr. 1-9.1/LT/1056.

Nõukogu kodukord