Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) perioodi 2014-2020 projektid

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg

 

KOsMoseteaduste rakendamine EEsTi ühiskonna heaks (KOMEET)

2016 - 2022     KOMEET       2014-2020.4.01.16-0029

Meede: Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes

Projekti periood: 01.01.2016-31.08.2022

Projekti eelarve: 591 620,00 eurot, sh toetus 562 039,00 eurot

Projekti lühikokkuvõte

TO missioon Eesti kosmosekeskusena on realiseerida tipptasemel teaduse saavutused Eesti arengu huvides. Projekti tulemusena tõuseb TO teadustegevuse rahvusvaheline kvaliteet ja kujuneb stabiilsem koostöövõrgustik, mis tagab kosmoseteaduse ja sellega seotud ettevõtluse jätkusuutlikkuse Eestis.

Projekti eesmärk ja tulemused

  • Eesti kosmosteaduste ja -tehnoloogia ning kaugseire rahv. konkurentsivõime on kasvanud välisteadlaste kaasamise, stažeerimisprogrammi, ülikoolidega liidestatud õppetöö ja koostöö elavdamise kaudu.
  • TO strateegilised uurimissuunad toetavad NS valdkondi, eriti IKT-s suurte andmete masside töötlus, kaugseireinfo parema kasutuselevõtu ja uudsete tehnoloogiate loomise läbi.
  • Suureneb koostöö ettevõtetega ühiste teadusmahukate toodete ja teenuste arendamisel. Pakume oma rahv. kogemust ja võrgustikku kvalifitseeritud tööjõu koolitamiseks, rahv. konverentse ja koolitusseminare. Laborite võimekus on arendatud välja vastavalt ettevõtetega partnerluse laiendamise ja noorteadlaste vajadustele. 


Tume universum (TK133)

2016 - 2023     TK133           2014-2020.4.01.15-0004

Meede:  „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes” tegevus „Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks”

Projekti periood: 01.01.2016 - 01.03.2023

TO roll projektis: projekti partner

TO projekti eelarve: 1 206 711,58 eurot, sh toetus 1 146 376 eurot

Projekti tegevused ja tulemused

CER uurimustegevuse ja koostööprogrammide korraldamine, teoreetilised ja eksperimentaaluuringud, artiklite avaldamine, rahvusvahelistes suvekoolides osalemine, Tartu-Tuorla kosmoloogia workshop’ide läbi viimine jne.

Projekti tulemusena kasvab TO kui rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga teadus- ja arendustegevuse a teadustöö kvaliteet ja on tagatud jätkusuutlik areng ning sellega eelduste loomine Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.Niitmise automaatne tuvastamine satelliitseirega (SATIKAS)


2016 - 2017   SATIKAS         171074 IT


Meede: Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil

Projekti periood: 31.05.2016−31.12.2017

Projekti eelarve: 440 385 eurot

Projekti lühikokkuvõte

Projekti eesmärgiks on võtta kasutusele Euroopa kaugseireprogrammi Copernicus andmed, mille tulemusena: tõuseb pindalatoetuste menetlemise kvaliteet; suureneb niitmise kontrolli objektiivsus ja lisandub ajas püsiv tõestusväärtus taotlejate vaiete lahendamiseks; luuakse võimalus toetuse taotlejate teavitamiseks enne võimalikku sanktsioneerimist; luuakse võimalus kõigil maaomanikel ja maakasutajatel tööprotsessi veebikaardi kaudu jälgida.; väheneb pindalatoetuste teenuse rakendamise aja- ja ressursikulu: elimineeritakse väljamaksed taotlejatele, kellel on toetuse saamise nõuded täitmata; suurendatakse kontrolli efektiivsust, sh täpsustatakse kontrollivalimite koostamise riskianalüüsi; asendatakse välitööd osaliselt kaugseire tehnoloogiaga, vähendades seega rohumaade niitmise kontrolliga seotud kulusid.; luuakse uus süsteem ja selle näol platvorm, mille peale saab tulevikus veel satelliitseirepõhist funktsionaalsust lisada (nt rohestamise ja viljavahelduse nõude kontroll); informeeritakse taotlejaid niitmise analüüsi tulemustest.